ONLINE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ABBVIE

Ingangsdatum: January 2017

Onderhavige Online Gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot websites, mobiele applicaties en online diensten en producten die gecontroleerd worden door AbbVie SA/NV, 14 avenue Einstein, B-1300 Wavre, België, met inbegrip van haar dochter- en moederondernemingen (samen “AbbVie” genoemd), die een link bevatten naar deze Online Gebruiksvoorwaarden (samen aangeduid als “AbbVie Diensten”). Deze Online Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op AbbVie Diensten die geen link bevatten naar deze Online Gebruiksvoorwaarden, of op websites van derden waarnaar de AbbVie Diensten zouden linken. Uw gebruik van de AbbVie Diensten is onderworpen aan deze Online Gebruiksvoorwaarden.

Zonder afbreuk te doen aan uw rechten die gelden onder het toepasselijke recht, houdt AbbVie zich het recht voor om deze Online Gebruiksvoorwaarden te wijzigen teneinde technologische ontwikkelingen en wijzigingen aan de wet en de goede bedrijfspraktijken te weerspiegelen. Wanneer AbbVie deze Online Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Online Gebruiksvoorwaarden deze wijzigingen weergeven en we zullen u in kennis stellen van dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan deze Online Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door toegang te verkrijgen tot de AbbVie Diensten of door er gebruik van te maken, gaat u akkoord dat u de huidige versie van de Online Gebruiksvoorwaarden, die u kan zien wanneer u toegang verkrijgt tot de AbbVie Diensten, heeft gelezen, begrepen, en dat u erdoor bent gebonden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze Online Gebruiksvoorwaarden, of wanneer u niet tevreden bent met de AbbVie Diensten, is uw enig en exclusief verhaal om het gebruik van de AbbVie Diensten stop te zetten.

Disclaimers

U erkent en gaat akkoord dat:

Hoewel we streven naar het aanbieden op de AbbVie Diensten van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten en van andere informatie over AbbVie, wij niet instaan voor de nauwkeurigheid, de doelmatigheid en de geschiktheid van de informatie die de AbbVie Diensten bevatten. Ieder individu draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid en alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de AbbVie Diensten. De informatie wordt weergegeven in de staat zoals ze is en kan technische onjuistheden of tikfouten bevatten. AbbVie houdt zich het recht voor om toevoegingen, weglatingen, of wijzigingen aan de informatie op de AbbVie Diensten aan te brengen, en dit op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

ABBVIE DOET GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE SOORT OF AARD OOK MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF INHOUD DIE OP DE ABBVIE DIENSTEN WORDT GEPLAATST. HIERBIJ WIJST ABBVIE ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET GEDAAN, GECREËERD DOOR DE WET, OVEREENKOMST OF OP ENIGE ANDERE WIJZE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EIGENDOMSTITEL OF NIET-INBREUK. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ABBVIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT OF AARD OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE (MET INBEGRIP VAN GELEDEN VERLIEZEN) SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET BESTAAN OF HET GEBRUIK VAN DE ABBVIE DIENSTEN, EN/OF DE INFORMATIE OF INHOUD DIE OP DE ABBVIE DIENSTEN WORDT GEPLAATST, ONGEACHT OF ABBVIE AL DAN NIET WERD INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

AbbVie is niet verantwoordelijk, en verleent geen enkele garantie voor de juistheid, doelmatigheid, tijdigheid en geschiktheid van enige informatie of inhoud die werd verkregen van derden, met inbegrip van hyperlinks naar of van websites van derden. Tenzij anders bepaald op de AbbVie Diensten, zal AbbVie de inhoud die wordt verstrekt door derden op een online prikbord, chatruimte of gelijkaardig forum, dewelke geplaatst zijn op de AbbVie Diensten, niet wijzigen, censureren of op enige andere manier controleren. Dergelijke informatie moet bijgevolg als verdacht beschouwd worden en wordt niet ondersteund door AbbVie.

De AbbVie Diensten kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten die de huidige verwachtingen van AbbVie met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en commerciële ontwikkelingen weergeven. De toekomstgerichte verklaringen omvatten risico’s en onzekerheden. Actuele ontwikkelingen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van deze die worden weergegeven en hangen af van een aantal factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het succes van de huidige onderzoeksprogramma’s, de resultaten van de lopende of toekomstige klinische onderzoeken, lopende commercialisatie van haar producten, goedkeuringen van geneesmiddelen door de regelgevende instanties, geldigheid en handhaving van haar octrooien, de stabiliteit van haar commerciële relaties, en de algemene economische omstandigheden. AbbVie beoogt de AbbVie Diensten te actualiseren op een regelmatige basis maar neemt geen verplichting op om enige inhoud te actualiseren.

Uw Gebruik

U begrijpt, erkent en gaat akkoord met het volgende:

Door gebruik te maken van de AbbVie Diensten stemt u ermee in onze elektronische informatie die is geplaatst op de AbbVie Diensten of op één van onze andere servers niet te verstoren of te onderscheppen. U stemt er ook mee in de veiligheidsvoorzieningen op de AbbVie websites niet te trachten te omzeilen, en om alle toepasselijke lokale, gewestelijke, federale en internationale wetten, regels en voorschriften te eerbiedigen.

U verleent AbbVie het recht om alle inhoud te gebruiken die u oplaadt op of doorgeeft aan de AbbVie Diensten, en die onderworpen zijn aan deze Online Gebruiksvoorwaarden. AbbVie kan die inhoud gebruiken op om het even welke manier die AbbVie kiest, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het kopiëren, vertonen, uitvoeren of publiceren in om het even welke vorm, het bewerken, het incorporeren in ander materiaal, of het maken van een afgeleid werk dat daarop is gebaseerd. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, verzaakt u aan enige morele rechten die u zou hebben op de inhoud die u oplaadt op of op een andere manier doorgeeft aan de AbbVie Diensten (indien van toepassing).

Tenzij vooraf uitdrukkelijk bepaald en vastgesteld door AbbVie, zal er geen vertrouwelijke relatie bestaan wanneer een gebruiker van de AbbVie Diensten een mondelinge, schriftelijke of elektronische communicatie zou richten tot AbbVie (zoals feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, enz.). Indien AbbVie Diensten vereisen of verzoeken dat dergelijke informatie wordt verstrekt, en dergelijke informatie bevat persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), dan zal AbbVie die gegevens verkrijgen, gebruiken en behouden op een manier die in overeenstemming is met ons Privacybeleid. In andere gevallen zal dergelijke communicatie en alle informatie die daarbij wordt verstrekt als niet-vertrouwelijk beschouwd worden, en AbbVie zal vrij zijn om dergelijke informatie te kopiëren, te publiceren, of om deze informatie anderszins te gebruiken voor om het even welke doeleinden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, gebruik of verkoop van producten die deze informatie incorporeren. De verzender van enige informatie naar AbbVie is volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van haar waarachtigheid en juistheid en voor het niet schenden van eigendoms- of persoonlijkheidsrechten van een ander.

Productetikettering

Productnamen, productbeschrijvingen en productetikettering kunnen afkomstig zijn van de Verenigde Staten of een ander land waarvan de herkomst niet uw land van woonplaats is. Producten kunnen niet in alle landen beschikbaar zijn of zij kunnen beschikbaar zijn onder een verschillende merknaam, in verschillende doseringen of voor verschillende indicaties. Veel producten zijn slechts beschikbaar op voorschrift van uw huisarts. Tenzij vooraf uitdrukkelijk bepaald en vastgesteld door AbbVie, is geen enkele bestuurder, werknemer, agent, of vertegenwoordiger van AbbVie, van haar dochterondernemingen en van haar verbonden ondernemingen actief in het verlenen van medisch advies, diagnose, behandeling, of andere medische diensten die op welke wijze dan ook een arts-patiënt-relatie creëren via de AbbVie Diensten.

Intellectuele Eigendom

De informatie, documenten, en gerelateerde afbeeldingen die gepubliceerd zijn in de AbbVie Diensten (de “Informatie”), zijn exclusief eigendom van AbbVie, met uitzondering van de informatie die werd verstrekt door derden-dienstverleners waarmee AbbVie heeft gecontracteerd. Toelating om Informatie te gebruiken is verleend, voor zover dat (1) de bovenvermelde auteursrechtvermelding op alle kopieën verschijnt; (2) de Informatie uitsluitend voor informatief en niet-commercieel of persoonlijk gebruik wordt aangewend; (3) de Informatie op geen enkele manier is gewijzigd; en (4) de afbeeldingen die beschikbaar zijn van de AbbVie Diensten niet afzonderlijk van de daarbijhorende tekst worden gebruikt. AbbVie is niet verantwoordelijk voor inhoud verstrekt door derden-dienstverleners en het is niet toegelaten om dergelijk materiaal te verspreiden zonder de toestemming van de auteursrechthebbende. Tenzij toegestaan zoals hierboven bepaald, wordt geen licentie of recht, uitdrukkelijk of impliciet, verleend aan enige persoon onder enig octrooirecht, merkrecht of ander eigendomsrecht van AbbVie. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de merkrechten, handelsnamen, vormgeving, en producten van AbbVie in de AbbVie Diensten zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AbbVie, tenzij deze worden aangewend om de producten of diensten van de onderneming te identificeren.

Beperking van Aansprakelijkheid

AbbVie is niet aansprakelijk voor de materialen, informatie en opinies die zijn verstrekt, geplaatst of op een andere wijze beschikbaar zijn gesteld via de AbbVie Diensten. Indien u op deze materialen, informatie, en opinies vertrouwt, dan gebeurt dit volledig op eigen risico. AbbVie is niet aansprakelijk voor letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik van de AbbVie Diensten, of voor de inhoud die deze bevatten.

DE ABBVIE DIENSTEN, DE INHOUD VAN DE WEBSITE, EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND OF BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA DE ABBVIE DIENSTEN WORDEN VERLEEND OP EEN “AS IS” EN EEN “ZOLANG DE VOORRAAD STREKT” BASIS, MET ALLE FOUTEN DIE ZE EVENTUEEL BEVATTEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN ABBVIE OF HAAR VERKOPERS, OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN (HIERNA DE “ABBVIE PARTIJEN”) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE, OP GROND VAN OM HET EVEN WELKE JURIDISCHE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN, OF ONGESCHIKTHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN, DE ABBVIE DIENSTEN, DE INHOUD VAN DE WEBSITE, ALLE DIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND OP OF VIA DE ABBVIE DIENSTEN, OF OM HET EVEN WELKE WEBSITE WAARNAAR WORDT GELINKT, MET INBEGRIP VAN IEDERE BIJZONDERE, ONRECHTSTREEKSE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, COMPENSATOIRE OF OORZAKELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, FYSIEK LETSEL, GELEDEN VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERTRAGINGEN, ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING, VIRUSSEN, GEWISTE BESTANDEN OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, OF FOUTEN, LACUNES OF ANDERE ONJUISTHEDEN OP DE ABBVIE WEBSITES OF IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE, ONGEACHT EVENTUELE NALATIGHEID IN HOOFDE VAN ABBVIE EN ONGEACHT OF ABBVIE WERD OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U stemt ermee in dat u, ongeacht een eventuele toepasselijke wet die het tegendeel bepaalt, geen vordering of een juridische procedure kan instellen die voortvloeit uit of verband houdt met de AbbVie Websites of deze Online Gebruiksvoorwaarden meer dan één (1) jaar nadat een dergelijke aanspraak of basis voor een procedure ontstond. GELIEVE ER U BEWUST VAN TE ZIJN DAT BIJKOMENDE JURIDISCHE VERKLARINGEN, DISCLAIMERS, EN ANDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DE ABBVIE DIENSTEN.

Algemeen

U stemt ermee in dat deze Online Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons uitmaken met betrekking tot het onderwerp ervan. De AbbVie Diensten zijn tot stand gekomen en worden uitgevoerd onder Belgisch recht. Het Belgisch recht zal de voorwaarden in deze Online Gebruiksvoorwaarden beheersen, voor zover dat het Belgisch recht niet door dwingende toepasselijke wetgeving wordt opgeheven, bijv. door consumentenbeschermingswetten die op u van toepassing zijn. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Online Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, stemt u er mee in dat de andere bepalingen van deze Online Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

AbbVie sa/nv –